ÄLG

Livshistoria: Älgen finns avritad på fornlämningar från forntiden i Sverige. För tvåhundra år sedan hade ett alltför hårt jakttryck trängt tillbaka älgen i vårt land så att endast en liten stam återstod i Mellansverige. Älgstammens räddning blev total fridlysning följd av en hårt reglerad jakt under 1800-talets senare del.

 

Levnadssätt: Älgen finns över hela landet utom på Gotland. Den trivs bäst i ung skogsmark, gärna i anslutning till sumpmarker eller myrar. Kalhyggen ger rika beten på ungsly och norra Europas skogsbruksmetoder har därför gynnat älgen. Bara älgtjurar har den imponerande hornkronan, och den kan väga upp till 30 kg. Den fälls varje vinter och växer ut igen på våren.

Födointag: Älgen är en idisslare som lever av örter, ris, bark, knoppar och sly. Vintertid är huvudfödan ofta årsskotten av tall och en.

Hotstatus: Idag finns det ungefär 400 000 älgar i landet. Älgen är inte ett hotat djurslag i Sverige och älgstammens storlek regleras av många olika intressenter; skogsbolag, privata markägare, jägare, trafikanter och de allt mer ökande rovdjursstammarna.

 

Naturresurs: Vid den årliga höstjakten skjuts ungefär 100 000 älgar, alltså ungefär 25% av älgstammen.

Älgjakten bedrivs idag huvudsakligen för att få kött och för att hålla nere stammen som annars skulle växa sig för stor. En för stor älgstam skulle leda till stora skador på skogar och även en stor mängd trafikolyckor. Speciellt vintertid kan älgen orsaka stora lokala skador på skogar när större grupper av älgar samlas på en liten yta. Från skogsbolagens sida ställs regelbundet krav på ökad avskjutning för att reducera älgbetningen av tallplantor. Årligen inträffar, sedan slutet av 1980-talet, mellan 4000 och 5000 viltolyckor med älgar i Sverige, eller ungefär tolv om dagen.

 

Ätkvalité: Älgkött är magert och proteinrikt. Köttet har en kraftig viltsmak och behöver tillagas med varsam hand för att inte upplevas som torrt. Bland dom svenska viltslagen är älgkött den klart största produkten både volymmässigt och omsättningsmässigt.

FAKTA

ÄLG • MOOSE • ELCH

Klass: Däggdjur Mammalia

Ordning: Partåiga hovdjur Artiodactyla

Familj: Hjortdjur Cervidae

Släkte: Älgar Alces

Art: Älg A. alces

Mankhöjd: Upp till 2.30 m

Parningstid: September-oktober

Dräktighetstid: Cirka 8 månader

Antal ungar: 1-3 st, oftast 2

Könsmognad: Vid 2 års ålder

Livslängd: 10-25 år.

Medelvikt: Hane (tjur) 450 kg, Hona (ko) 350kg

ÖVERST PÅ SIDAN

Telefon: 021 - 212 50info@kungsbyn.se • Adress: Kungsbyn Djurpark, Kungsbyn 33, 725 98 VÄSTERÅS

Telefon: 021 - 212 50 • Fax: 021 - 212 90 • info@kungsbyn.se

Adress: Kungsbyns Djurpark, 725 98 VÄSTERÅS